Facebook

 Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v prevádzke Hotel Hrádok*** sa na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Čl. I.
Právo na reklamáciu

1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

Čl. II.
Predmet reklamácie

1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v reštaurácii ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.
2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byt reklamované ešte pred začatím konzumácie.
3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v reštaurácii alebo bare, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe dokladu o zakúpení. Bez predloženia dokladu o kúpe nemusí byť reklamácia uznaná.
4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta.
5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

Čl. III.
Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Stravovacie služby:
a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.
2. Ubytovacie služby:
Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:
a) Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
b) Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak hotel nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
3. Reklamáciu vybavuje vedúci hotela, alebo ním poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je vedúci hotela, alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii.
V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.

Čl. IV.
Storno poplatky

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.
1. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb – ubytovanie
a) v prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:

  • menej ako 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 90 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.
  • 19- 6 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

b) bez storno poplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 30 dní pred dňom ich prvého plnenia.
2. Stornovanie skupinových objednávok (v prípade ubytovania):
a) v prípade zrušenia skupinovej objednávky alebo jej časti:

  • menej ako 5 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 90 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.
  • 19-6 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.
  • 29 – 20 (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 30 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

3. V prípade zrušenia skupinovej objednávky viac ako 30 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.
Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením poskytovateľovi.
Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.
Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: hradok@smzjelsava.sk alebo faxom na čísle: 058/4860714.

Čl. V.
Platobné podmienky

1. Rezervácie ubytovania (v prípade jednej rezervácie do 10 izieb):

  • zálohová platba 19-6 dní pred nástupom na pobyt vo výške 50 % z ceny objednaných služieb na základe potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet poskytovateľa.

2. Rezervácie skupinových objednávok (v prípade jednej rezervácie 10 a viac izieb):

  • zálohová platba 19-6 dní pred nástupom na pobyt na základe potvrdenia rezervácie vo výške 50 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb.

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených platobných podmienok alebo objednávateľ nezačne využívať objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 24.00 hod. alebo inom dohodnutom čase, má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby odstúpili. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté hore uvedené storno poplatky.

 

V Jelšave 01.01.2016

Verzia na stiahnutie