Facebook

Ubytovací poriadok

Návštevníci hotela Hrádok sú povinní dodržiavať tieto zásady:

1. Každý účastník je povinný zoznámiť sa s týmto domovým poriadkom, požiarnym poriadkom,s poplachovými smernicami a dodržiavať ich.
2. Ubytovanie hostí v hoteli je od 14.00 hod. (ubytovanie organizovaných skupín podľa obchodnej dohody). Hostia sú povinní opustiť izbu v deň odchodu do 10.00 hod., za každú začatú hodinu si zariadenie účtuje 1,66€.
3. Návštevník, ktorý sa ubytuje, pri príchode je povinný predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas.Evidencia sa zabezpečuje na recepcii. Pracovník recepcie dáva návštevníkom všetky informácie o prevádzke hotela a prijíma platby za služby poskytnuté v hoteli.
4. Udržiavať v celom objekte čistotu, používať domácu obuv, dbať na ochranu a nepoškodzovať zariadenie hotela – akékoľvek poškodenie, prípadne odcudzenie inventáru je každý povinný ihneď hlásiť personálu hotela, za škody spôsobené na majetku zodpovedá podľa platných právnych predpisov.
5. Dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. do 06.00 hod. rannej – po túto dobu sú vstupné dvere do budovy zamknuté.
6. Zakazuje sa odnášanie príborov, nádob z jedálne a premiestňovanie nábytku.
7. Zakazuje sa používanie vlastných elektrických spotrebičov okrem osobnej hygieny.
8. Zakazuje sa fajčiť v celom hotelovom zariadení.
9.Nahlásiť každý prípad ochorenia alebo úrazu na recepcii, resp. zodpovednému pracovníkovi. Príručná lekárnička je umiestnená na recepcii hotela.
10. Pri príchode do zariadenia je potrebné skontrolovať inventár izby podľa priloženého zoznamu, chýbajúce predmety hlásiť ihneď vedúcemu hotela.

11. Pri odchode uzavrieť v izbe vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo /vzťahuje sa pri každom odchode z izby/, zamknúť dvere na kľúč a odovzdať na recepcii.
12. Osobné veci ukladať len na izbách, prípadne k tomuto účelu vyhradených priestoroch.
13.Neubytovaným osobám je vstup do hotelovej časti zakázaný.
14. Za stratu kľúčov nesú ubytovaní plnú zodpovednosť s tým, že im budú zúčtované náklady na úpravu zámky a vyhotovenie nových kľúčov.
15. Ubytovaní účastníci zariadenia môžu používať všetky pre nich určené miestnosti zariadenia.
16. Z hygienických dôvodov platí zákaz vstupovať do prevádzkových miestností kuchyňa, sklady, bufet a pod.
17. V areáli zariadenia sa nachádzajú detské hojdačky a iné zariadenia, ktoré môžu využívať deti do 15 rokov pod dozorom rodičov alebo vychovávateľov.
18. Prísny zákaz rozkladať oheň v areáli zariadenia. V posiedke je možné rozložiť oheň len so súhlasom zamestnanca recepcie, ktorý zodpovedá za dodržanie požiarnych predpisov.
19. Stravovanie je zabezpečené v jedálni počas dňa v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. podľa platných cenových relácií.
20. Kniha prianí a sťažností sa nachádza na recepcii hotela.

Verzia na stiahnutie


full01_landscape-nature-clouds-cloudy