Voľný čas a okolie – Hotel Hrádok

okkkkk

Z hotela sa dajú podnikať zaujímavé výlety za prírodnými krásami Slovenského krasu a Muránskej planiny, alebo po vzácnych kultúrnohistorických pamiatkach Gemera. Hotel sa nachádza v blízkosti svetoznámej Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

 Chyžné 

ch
Najhodnotnejšou pamiatkou obce je opevnený ranogotický Kostol Zvestovania Panne Márie z 2. polovice 13. storočia, vyzdobený vzácnymi freskami z konca 14. storočia. V interiéri sa nachádza aj neskorogotický oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče. Pri kostole stojí drevená zvonica z 18. storočia.

Zaujímavosti
– Kostolík predstavuje jednu z najkrajších a najkomplexnejších ukážok gotického umenia, keďže v sebe spája architektúru 13. storočia s nástennými maľbami 14. storočia a vyrezávaným krídlovým oltárom zo začiatku 16. storočia. Navyše je táto ukážka koncentrovaná do malého priestoru svätyne.
– Ide o drobnú stavbu, takmer zanikajúcu v okolitej zástavbe rodinných domov porovnateľnej veľkosti.

 

 

oihu

Pamätná izba Sama Tomášika: Fara, ktorá stojí vedľa ev. a.v. kostola je miesto pobytu a pôsobenia Sama Tomášika. Na fare sa nachádza pamätná tabuľa, v obci je aj pamätná izba S.Tomášika. Na miestnom cintoríne je hrob a náhrobník Sama Tomášika, postavený z darov gemerského obyvateľstva.

Túto pamätnú izbu otvoril Obecný úrad v Chyžnom pri slávnostnom podujatí organizovanom z príležitosti 110. výročia úmrtia Sama Tomášika dňa 5.9.1997. Pamätná izba formou stálej expozície fotokópií historických archívnych dokumentov a predmetov poskytuje poznatky z histórie obce a plastický obraz o živote a diele Sama Tomášika. Má predovšetkým výchovné funkcie a vychádza z myšlienky Sama Tomášika: “ Lebo aby národ vedel milovať a vážiť si svoje rodisko, svoju vlasť, aby nemal príčin za svoje sa hanbiť, ani za cudzie pachtiť a len to chváliť a obdivovať, čo nie jemu samému vlastné, ale cudzie: Teda musí predovšetkým dobre poznať svoje rodisko, tú kolísku svojich dávnych predkov, pamiatku ich dejov ich slávnej a dávnej moci, ktorú predsudky a neprajnosť terajšieho pokolenia rady do tône postavili a večnou tmou zahaliť chceli… “

 

 

 Ochtinská aragonitová jaskyňa 

csm_OCHTINSKA_08_07_5047953774

 

Aragonitový klenot svetového dedičstva. Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.

  • Prístup k jaskyni

Jaskyňa leží v Slovenskom Rudohorí západne od Rožňavy. K jaskyni sa dostanete odbočkou zo štátnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava na vrchu Hrádok (2 km). Parkovisko pre vozidlá je 300 m od jaskyne. Odtiaľ sa návštevníci dostanú peši po ceste s malým prevýšením do vstupného areálu jaskyne.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy: Gočaltovo, Hrádok (bus)

  • Prístup autom k jaskyni:

Z Popradu smer Rožňava cez Vernár, Dobšinú a Štítnik – 80 km
Z Rožňavy cez Štítnik smer Jelšava – 25 km
Z Jelšavy smer Štítnik, Rožňava – 10 km
GPS súradnice: N 48,6646004 E 20,3092003

izkkizki

  • Otváracie hodiny jaskyne:

Hlavná sezóna: jún – august: 9.00 – 16.00
Mimosezóna: a
príl, máj, september, október: 9.30 – 14.00
Zatvorené: 1. november – 31. marec, pondelok
Doba trvania prehliadky: 30 min.
Kompletné otváracie hodiny poskytne prevádzkovateľ.

  • Cenník

Dospelí: od 6 €
Zľavnené vstupné: od 3 €
Kompletný cenník poskytne prevádzkovateľ.

 Národný Park Muránska planina

eiogj

Národný park má rozlohu 203,18 km² a jeho ochranné pásmo 216,98 km², čo je spolu vyše 517 km². Jadro národného parku pozostáva z vápencovej a dolomitovej planiny s krasovými útvarmi. Celková dĺžka krasového terénu od osady Červená Skala (časť obce Šumiac) po mesto Tisovec je okolo 25 km. V národnom parku sa na hradnom vrchu nachádza zrúcanina Muránskeho hradu, v blízkosti ktorého sa nachádza aj mohutný skalný masív Cigánky.

Je tu viac ako 250 jaskýň, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Najrozsiahlejší jaskynný systém je Bobačka, ktorej dĺžka je 3 km. V NP sa nachádza 15 priepastí a viac ako 50 ponorov a vyvieračiek a mnohé krasové a skalnaté útvary. Najvyšší vrch národného parku je Fábová hoľa s výškou 1 439 m n. m. a ešte vyšší vrch, Stolica s výškou 1 476 m n. m., je v ochrannom pásme. Najvyšším bodom horstva Muránska planina je vrch Kľak s výškou 1 408,7 m n. m.

Flóra národného parku je významná svojou biodiverzitou a bohatosťou druhov a zahŕňa 35 endemických a subendemických druhov, napríklad Lykovec muránsky (Daphne arbuscula). Lykovec muránsky je treťohorný relikt, ktorý na území rastie milióny rokov. Lesy pokrývajú asi 86 % rozlohy národného parku.

 Železná cesta 

mapa Železná cesta

dsicbdwjk
Vysoká pec na tavenie železa v Sirku (časť Červeňany)
Vysoká pec na tavenie železa v Sirku (časť Červeňany)

Slovenská železná cesta je kultúrna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle.

Dobšinská ľadová jaskyňa 

ilhjlk

Ľadový klenot svetového dedičstva

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.

  • Poloha

Nachádza sa na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj v Spišsko-gemerskom krase. Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom doliny Hnilca.

  • Prístup k jaskyni

K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji medzi Popradom a Rožňavou. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka. Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.

izgiu

  • Najbližšia zastávka verejnej dopravy:

Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa (bus),
Dobšinská ľadová jaskyňa (vlak)
Prístup autom do osady Dobšinská ľadová jaskyňa:

Z Popradu cez Vernár smer Rožňava – 30 km
Z Brezna cez Červenú Skalu, Telgárt smer Rožňava – 60 km
Z Rožňavy cez Dobšinú smer Poprad – 40 km
GPS súradnice: N 48,8680000 E 20,3024998